yūtha

yūtha-bhraṣṭā

yūtha-gātham

yūtha-pa

yūtha-pānām

yūtha-patayaḥ

yūtha-patiḥ

yūtha-patim

yūtha-peṣu

asura-yūtha-nāthāḥ

asura-yūtha-paiḥ

  • by the commanders of the asurasSB 8.6.29

daitya-dānava-yūtha-pāḥ

  • the leaders of the Daityas and demons — SB 8.21.25

daitya-yūtha-pa

daitya-yūtha-paiḥ

gaja-yūtha-pam

  • the King of the elephants, Gajendra — SB 8.4.13

gaja-yūtha-pāya

  • unto the King of elephants (Gajendra) — SB 7.9.9

matta-hasti-yūtha

rājanya-saṁjña-asura-koṭi-yūtha-paiḥ

  • with millions of demons and their followers in the roles of politicians and kings — SB 10.3.21

ratha-yūtha-pānām

ripu-yūtha-nātham

sura-ari-yūtha-pāḥ

  • the other leaders of the demons (not only Hiraṇyakaśipu) — SB 7.8.16

vāraṇa-yūtha-paḥ

vatsa-yūtha-gatam

  • when the demon entered the group of all the other calves — SB 10.11.42

vibudha-yūtha-patīn

  • the heads of the different groups of demigods — SB 5.25.7

vīra-yūtha-agraṇīḥ

  • Bhīṣmadeva, the foremost of all warriors — SB 9.22.20

vīra-yūtha-pateḥ

vṛka-yūtha

Task Runner